Opiskelijahuolto

K

aa­ri­nan lu­ki­on ter­vey­den­hoi­ta­ja on Hei­ni Rehtonen.

Pu­he­lin­aika kou­lu­päi­vi­nä on kel­lo 11.00–11.30 puh. 050 318 8531. Vas­taan­otto­aika il­man ajan­va­raus­ta klo 12-13.00.

 • Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan pää­työ kou­luil­la on ter­veys­tar­kas­tus­ten te­ke­mi­nen ja en­nal­ta­eh­käi­se­vä ter­vey­den­hoi­to.
 • Sai­ras­vas­taan­otto on tar­koi­tet­tu pää­a­si­as­sa kou­lu­päi­vän ai­ka­na sai­ras­tu­nei­den opis­ke­li­joi­den ja ensi­apu­ta­paus­ten hoi­toon.
 • Ter­vey­den­hoi­ta­jan te­ke­mään tar­kas­tuk­seen tul­laan kut­su­maan kaik­ki en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat.
 • Toi­sen vuo­si­kurs­sin ty­töt tul­laan kut­su­maan lää­kä­rin te­ke­mään ter­veys­tar­kas­tuk­seen. Po­jil­la lää­kä­rin te­ke­män ter­veys­tar­kas­tuk­sen kor­vaa kut­sun­ta­tar­kas­tus, joka teh­dään omas­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa.
 • Koe­vii­kol­la opis­ke­li­ja tar­vit­see ter­vey­den-hoi­ta­jan/sai­raan­hoi­ta­jan/lää­kä­rin to­dis­tuk­sen sai­rau­des­taan. Il­man asi­an­mu­kais­ta pois­sa­olo­to­dis­tus­ta, opis­ke­li­ja me­net­tää oi­keu­den uu­sin­ta­ko­kee­seen.
 • Pois­sa­olo­to­dis­tuk­sen saa­dak­seen opis­ke­li­jan tu­lee olla yh­tey­des­sä kou­lun ter­vey­den­hoi­ta­jaan heti koe­päi­vän aa­mu­na. El­lei ter­vey­den­hoi­ta­ja ole pai­kal­la, ota yh­teys omaan ter­veys­kes­kuk­seen.
 • Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa to­teut­ta­vat ter­vey­den­hoi­ta­ja ja lää­kä­ri. He oh­jaa­vat tar­vit­ta­es­sa myös mui­den tut­ki­mus-, hoi­to- ja kun­tou­tus­pal­ve­lui­den pii­riin.
 • Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja ovat kiin­te­äs­sä yh­teis­työs­sä op­pi­las­huol­to­hen­ki­lös­tön kans­sa.
 • Opis­ke­li­jan tu­lee il­moit­taa mah­dol­li­ses­ta pe­rus­sai­rau­des­taan ter­vey­den­hoi­ta­jal­le, ryh­män­oh­jaa­jal­le sekä lii­kun­nan­o­pet­ta­jal­le. Opet­ta­jil­la on vai­ti­olo­vel­vol­li­suus.
 • Kou­lul­la on va­kuu­tus opis­ke­li­joi­den kou­lu­tapa­tur­mien va­ral­ta. Va­ka­vam­man kou­lu­tapa­tur­man sat­tu­es­sa op­pi­las oh­ja­taan hoi­toon joko ter­veys­kes­kuk­seen tai sai­raa­laan.
 • Toi­min­ta­muo­to­ja ovat ter­veys­ta­paa­mi­set ja –tar­kas­tuk­set, ter­veys­kas­va­tus, ensi­apu ja kou­lu­tapa­tur­mien hoi­to, sai­ras­vas­taan­otto, tart­tu­vien tau­tien eh­käi­sy, ro­ko­tus­ten an­ta­mi­nen sekä kou­lun ter­vey­del­lis­ten olo­jen seu­raa­mi­nen yh­teis­työs­sä kou­lun ja mui­den vi­ran­o­mais­ten kans­sa.
 • Työ pe­rus­tuu luot­ta­muk­sel­li­suu­teen.

 

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta

Terveystarkastuslomake (täytä ennen tarkastukseen menoa)

Kuraattori ja psykologi

Kaarinan lukion sekä Valkeavuoren ja Kuusiston koulujen koulukuraattorina toimii Laura Kiviranta. Ajanvaraus puh. 050 314 5289. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähköpostitse.

 • Koulukuraattorin työhuone sijaitsee Valkeavuoren koulun D-rakennuksessa (sama rakennus lukion terveydenhoitajan kanssa)
 • Koulukuraattorin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden koulunkäynnin tukeminen ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen
 • Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä jos koulussa on vaikeaa (poissaoloja, jaksamattomuutta tms.), perheessä, kavereiden kanssa tai vapaa-ajalla on ongelmia tai jos haluat keskustella omista asioistasi.
 • Kuraattorin työmuotoja ovat yksilö- ja ryhmäkeskustelut, ryhmätyö sekä verkostopalaverit. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.
 • Työ perustuu luottamuksellisuuteen.

 

Kaarinan lukion koulupsykologina toimii Laura Hujanen. Ajanvaraus puh. 050 357 8600. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähköpostitse.

 • Koulupsykologin työhuone sijaitsee Valkeavuoren koulun D-rakennuksessa (sama rakennus lukion terveydenhoitajan kanssa).
 • Opiskelijat voivat käydä koulupsykologin luona tukikäynneillä mm. alakuloisuuden, jaksamattomuuden, ahdistuneisuuden, itsetunto-ongelmien tai jännittämisen vuoksi. Koulupsykologi tekee myös oppimiseen ja tunne-elämän alueella ilmeneviin vaikeuksiin liittyviä selvityksiä.
 • Työ perustuu luottamuksellisuuteen.

 

Terveyskeskuspsykologit (ajanvaraus arkisin puh. (02) 588 2000)