-Aiemmat opinnot ja ammatillinen tutkinto

Lukio-opintoja vastaavilla ammatillisten oppilaitosten tai toisessa lukiossa suoritetuilla opinnoilla voi korvata lukio-opintoja, jolloin esim. päättötodistuksen saaminen nopeutuu.

Henkilöllä on vähintään 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon perusteella oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopintoja.

Henkilö, joka suorittaa 180 osaamispisteen laajuista ammatillista perustutkintoa, voi osallistua ylioppilastutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä edellytetään kuitenkin vähintään 90:ää osaamispistettä vastaavan osaamisen suorittamista ennen tutkintoon osallistumista.

Jos kokelas on suorittanut muun kuin yllämainitun vähintään kaksivuotisen perusopetuksen tai sitä aikaisemmalle oppimäärälle perustuvan ammatillisen tutkinnon tai opinnot, häneltä vaaditaan, että hän on opiskellut vähintään neljä opintopistettä niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos oppiaineessa ei ole pakollisia opintoja, edellytetään vähintään neljän opintopisteen opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa.

Muualla kuin Suomessa suoritetun ammatillisen tutkinnon perusteella osallistumisoikeutta hakevan henkilön on hankittava Opetushallitukselta lausunto ulkomaisesta ammatillisesta tutkinnosta. Lausunto toimitetaan lukion rehtorille ilmoittautumisen yhteydessä. Lukion rehtori ratkaisee osallistumisoikeutta koskevan asian ylioppilastutkintolain mukaisesti.

Opiskelija jolla on lukion päättötodistus, mutta ei ylioppilastodistusta, voi täydentää opintojaan haluamallaan tavalla ja osallistua sitten ylioppilaskirjoituksiin.