Itämerihaaste

Turun ja Helsingin kaupungit aloittivat haastekampanjan Itämeren tilan parantamiseksi vuonna 2007. Haastekampanjan avulla halutaan eri tahot (mm. kunnat, satamat, oppilaitokset, järjestöt, yritykset) mukaan toimimaan Itämeren suojelemiseksi. Haasteen idea soveltuu erinomaisesti myös toteutettavaksi niin perusopetuksessa kuin lukiotasolla.  Kaarinan lukio otti haasteen vastaan jo keväällä 2008.

Jokainen haasteen vastaan ottanut taho laatii oman toimenpideohjelmansa, jota toteuttamalla sillä on mahdollisuus vaikuttaa Itämeren tilaan. Haasteeseen on tällä hetkellä vastannut noin 220 tahoa, joiden joukossa on niin kuntia, kaupunkeja, yliopistoja, järjestöjä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Mukaan lähteneet kunnat ovat toimintaohjelmissaan keskittyneet pääasiassa konkreettisiin toimenpiteisiin kuten viemäriverkoston parantamiseen, jätevesistä tulevan kuormituksen ja laivaliikenteen ja veneilyn jätevesipäästöjen vähentämiseen, mutta myös neuvontaan, valistukseen ja tutkimukseen. Koulumaailmassa toimintasuunnitelmien sisältö voi olla esimerkiksi Itämereen ja vesiensuojeluun liittyvän valistuksen antamista ympäristökasvatuksen kautta sekä teemapäivien ym. tilaisuuksien ja projektien järjestämistä. Koulut voivat vapaasti kehitellä omia ideoita toimia tai tukeutua jo valmiisiin Itämeri-materiaaleihin.

Kaarinan lukion Itämerihaasteen toimenpideohjelma

Kaarinan lukio haluaa lisätä nuorten tietoisuutta Itämeren ympäristöongelmista, suojelusta ja meren moninaisesta merkityksestä kansalaisille. Näin parannetaan oppilaiden käsitystä omasta ympäristöstä ja yksilöllisistä mahdollisuuksista vaikuttaa elinympäristönsä tilaan. Tavoitteen toteuttamiseksi on kouluumme perustettu erillinen Itämeri-työryhmä, jonka tehtävänä on organisoida Itämereen liittyvää toimintaa.

Kaarinan lukiossa on järjestetty vuodesta 2008 alkaen Kaarinan 8-luokkalaisille suunnattu Itämeri-kilpailu, jonka tarkoituksena on lisätä oppilaiden monipuolista tietämystä Itämereen liittyvistä teemoista. Kilpailun toimitsijoina toimivat koulun Itämeri-kurssin ja ympäristöekologiakurssin opiskelijat. Itämerta tarkastellaan kilpailussa mm. biologisesta, ekologisesta, maantieteellisestä, historiallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Kilpailun toivotaan herättävän oppilaiden kiinnostusta erityisesti Itämeren suojeluun. Lisäksi haluamme nuorten oppivan arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja tiedostamaan kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tärkeyden ja oman vastuunsa Itämeren tulevaisuudesta. Kilpailu on vakiintunut jokavuotiseksi tapahtumaksi.

Koulumme opiskelijat ovat osallistuneet vuodesta 2008 alkaen päivätyökeräykseen ja lahjoittaneet osan tuotosta Itämeren hyväksi mm. WWF:n ja Saaristomeren suojelurahaston kautta. Näin opiskelijat ymmärtävät paremmin yhteisen vastuun ja omien tekojen merkityksen Itämeren hyvinvoinnissa.

Vuodesta 2007 alkaen on lukiossamme järjestetty Itämeren ekologiaa käsittelevä kurssi, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta Itämeren tilaa ja ongelmia koskevista asioista sekä auttaa opiskelijoita tunnistamaan Itämeren tilan muutoksista kertovia mittareita ja piirteitä. Kurssin puitteissa tehdään opintomatka Saaristomeren tutkimuslaitokselle Seiliin.

Lisäksi on tarkoitus lisätä kiinnostusta vuorovaikutukseen eri organisaatioiden ja Itämeren alueen nuorten kanssa (verkostoituminen). Tästä on esimerkkinä yhteistyö mm. Itämerihaasteen, Pidä Saaristo Siistinä ry:n, WWF:n, Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Turun yliopiston kanssa. Esimerkiksi Kaarinan lukio on ollut mukana vuodesta 2011 alkaen Itämeren roskaantumista kartoittavassa Pidä Saaristo Siistinä ry:n hankkeessa, jossa selvitetään Itämeren rannoilta löytyvien roskien määrää ja laatua. Kaarinan Hovirinta on yksi tutkittavista rannoista.

Lisätietoa haasteesta saa verkko-osoitteesta: http://www.itamerihaaste.net