Mukana Itämerihaasteessa

Turun ja Helsingin kaupungit aloittivat haastekampanjan Itämeren tilan parantamiseksi vuonna 2007. Haastekampanjan avulla halutaan eri tahot (mm. kunnat, oppilaitokset, järjestöt, yritykset) mukaan toimimaan Itämeren suojelemiseksi. Haasteen idea soveltuu erinomaisesti myös toteutettavaksi niin perusopetuksessa kuin lukiotasolla.  Kaarinan lukio otti haasteen vastaan jo keväällä 2008.

Jokainen haasteen vastaan ottanut taho laatii oman toimenpideohjelmansa, jota toteuttamalla sillä on mahdollisuus vaikuttaa Itämeren tilaan. Haasteeseen on tällä hetkellä vastannut noin 300 tahoa, joiden joukossa on niin kuntia ja kaupunkeja, oppilaitoksia, yliopistoja, järjestöjä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Mukaan lähteneet kunnat ovat toimintaohjelmissaan keskittyneet pääasiassa konkreettisiin toimenpiteisiin kuten viemäriverkoston parantamiseen, jätevesistä tulevan kuormituksen ja laivaliikenteen ja veneilyn jätevesipäästöjen vähentämiseen, mutta myös neuvontaan, valistukseen ja tutkimukseen. Koulumaailmassa toimintasuunnitelmien sisältö voi olla esimerkiksi Itämereen ja vesiensuojeluun liittyvän valistuksen antamista ympäristökasvatuksen kautta sekä teemapäivien ym. tilaisuuksien ja projektien järjestämistä. Koulut voivat vapaasti kehitellä omia ideoita toimia tai tukeutua jo valmiisiin Itämeri-materiaaleihin.

Kaarinan lukion Itämerihaasteen toimenpideohjelma

Kaarinan lukio haluaa lisätä nuorten tietoisuutta Itämeren ympäristöongelmista, suojelusta ja meren moninaisesta merkityksestä kansalaisille. Näin parannetaan oppilaiden käsitystä omasta ympäristöstä ja yksilöllisistä mahdollisuuksista vaikuttaa elinympäristönsä tilaan.

Vuodesta 2007 alkaen on lukiossamme järjestetty Itämeren ekologiaa käsittelevä kurssi, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta Itämeren tilaa ja ongelmia koskevista asioista sekä auttaa opiskelijoita tunnistamaan Itämeren tilan muutoksista kertovia ympäristötekijöitä. Kurssin keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös Itämeren monimuotoisen luonnon arvostaminen. Kurssilla tehdään opintomatka Saaristomeren tutkimuslaitokselle Seiliin.

Kaarinan lukiossa on järjestetty vuodesta 2008 alkaen Kaarinan 8-luokkalaisille suunnattu Itämeri-kilpailu, jonka tarkoituksena on lisätä oppilaiden monipuolista tietämystä Itämereen liittyvistä teemoista. Kilpailun toimitsijoina toimivat koulun Itämeri-kurssin ja ympäristöekologiakurssin opiskelijat. Itämerta tarkastellaan kilpailussa mm. biologisesta, ekologisesta ja maantieteellisestä näkökulmasta. Kilpailun toivotaan herättävän oppilaiden kiinnostusta erityisesti Itämeren suojeluun. Lisäksi haluamme nuorten oppivan arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja tiedostamaan kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tärkeyden ja oman vastuunsa Itämeren tulevaisuudesta. Kilpailu on vakiintunut lähes jokavuotiseksi tapahtumaksi.

Koulun tavoitteena on myös lisätä vuorovaikutusta eri organisaatioiden kanssa (verkostoituminen). Tästä on esimerkkinä yhteistyö mm. Itämerihaasteen, Pidä Saaristo Siistinä ry:n, WWF:n, Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Turun yliopiston kanssa. Kaarinan lukio on osallistunut aktiivisesti Itämerihaasteen järjestämiin tilaisuuksiin sekä yleisönä että toiminnan ideoinnissa. Kaarinan lukio sai Itämerihaasteelta tunnustuksen aktiivisesta kumppanuudesta vuonna 2018. Lisäksi olemme osallistuneet TY:n järjestämiin Saaristomeri-luentosarjaan sekä yleisönä että ohjelman toteuttajana opiskelijavetoisen juonnon kautta.

Kaarinan lukio on ollut mukana vuodesta 2011 alkaen Itämeren roskaantumista kartoittavassa Pidä Saaristo Siistinä ry:n hankkeessa, jossa selvitetään Itämeren rannoilta löytyvien roskien määrää ja laatua. Kaarinan Hovirinta on yksi tutkittavista rannoista.

Vuosien aikana olemme osallistuneet erilaisiin Itämereen liittyviin rahakeruutempauksiin ja erilaisiin kilpailuihin mm. runon, sarjakuvan ja vasta-mainoksen keinoin.

Kaarinan lukion toiminnassa on lisätty ympäristötietoisuutta. Tästä esimerkkinä ovat lukion katolle asennetut aurinkopaneelit vuonna 2019 ja hukkaruokahävikin jakelukokeilun aloittaminen tammikuussa 2020.

Lisätietoa haasteesta saa verkko-osoitteesta: http://www.itamerihaaste.net

Lukio mukana selvittämässä Itämeren rantojen roskaantumista

Roskatutkimuksen ohjeistus käynnissä Hovirinnan rannassa

Kaarinan lukio on ollut mukana vuodesta 2011 alkaen Itämeren roskaantumista kartoittavassa Pidä Saaristo Siistinä ry:n hankkeessa, jossa selvitetään Itämeren rannoilta löytyvien roskien määrää ja laatua. Kaarinan Hovirinta on yksi tutkittavista rannoista.

Kaarinan lukio sai Itämerihaasteelta tunnustuksen aktiivisesta kumppanuudesta vuonna 2018.

Kaarinan lukiolla ja muissa Kaarinan kouluissa tarjotaan lähikalaa ruokalistalla. Näin kierrätetään Itämeren ravinteita merestä maalle ja tuotetaan ympäristöystävällistä lähiruokaa.