Järjestyssäännöt

Jär­jes­tys­sään­töjen tarkoitus on taata viihtyisä, turvallinen sekä häiriötön työympäristö ja ne kos­ke­vat kou­lu­yh­tei­sön kaik­kia jä­se­niä. Järjestyssääntöjä tulee noudattaa koulualueen lisäksi kaikissa lukion nimissä järjestettävissä tilaisuuksissa myös koulurakennuksen ja koulualueen ulkopuolella.

Koulualue

Koulualueena pidetään koulurakennusta ja koulupäivän aikana kaikkia niitä tiloja, kenttiä yms., joilla oppitunteja ja muita koulun tilaisuuksia järjestetään.

Kouluaika

Kouluajaksi luetaan työjärjestyksen mukainen päivä koulumatkoineen. Myös varsinaisen työjärjestyksen ulkopuolella koulun järjestämien tilaisuuksien, leirikoulujen, vierailujen ja opintomatkojen koko kesto, niin kotimaassa kuin ulkomailla, katsotaan kouluajaksi.

Päiväjärjestys

Päiväjärjestys, jossa ilmoitetaan oppituntien, ruokailujen ja ryhmänohjauksen ajankohdat, vahvistetaan lukuvuosittain vuosisuunnitelmassa. Päiväjärjestykseen voidaan tehdä poikkeuksia lukuvuoden aikana esim. koulun tai ryhmän toimintaan liittyvän opintomatkan tai teemapäivien osalta, jos näitä ei ole voitu ottaa lukuvuoden alussa vuosisuunnitelmassa huomioon.

Turvallisuus

Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on ehdoton oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, työskentelyyn ja opiskeluun ilman henkisen väkivaltaa, sortamista tai syrjintää. Turvallisen ja motivoivan opiskeluympäristön edellytyksenä on suvaitsevainen, ymmärtävä ja kannustava ilmapiiri. Opiskelijan tulee omalla käyttäytymisellään edistää näitä tavoitteita.

Viihtyvyys ja ruokailu

Puhtaus ja siisteys ovat tärkeitä viihtyvyys- ja turvallisuustekijöitä. Opiskelija edistää omalla toiminnallaan näitä tavoitteita. Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja keittiöhenkilökunnan antamia ohjeita.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen ja myöhästyminen oppitunneilta

Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Mikäli opiskelija on poissa koulusta ilman asiallista syytä, voi koulun rehtori antaa siitä hänelle huomautuksen. Mikäli aiheettomat poissaolot jatkuvat, ja on ilmeistä, ettei opiskelija aio jatkaa koulunkäyntiä, katsotaan opiskelija eronneeksi koulusta.

Poissaoloon on pyydettävä lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää apulaisrehtori ja muutoin rehtori. Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee poissaolo selvittää Wilman kautta tai esim. lääkärintodistuksella. Poissaoloselvityksen tekee huoltaja; opiskelija ei voi itse selvittää poissaoloaan.  Koeviikon poissaolosta on tuotava aina joko terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus sairaudesta.

Myöhästyvä opiskelija pääsee oppitunnille, mikäli tämä opettajan harkinnan mukaan ei häiritse opetusta.

Sairaustapaus, tapaturma tai uhkaava tilanne

Äkillisissä sairaustapauksissa kouluaikana poissaololuvan antaa terveydenhoitaja, ryhmänohjaaja, muu opettaja tai kansliahenkilökunta.

Tapa­tur­man sat­tu­es­sa sii­tä on vii­py­mät­tä il­moi­tet­ta­va kou­lun hen­ki­lös­tön edus­ta­jal­le ja teh­tä­vä tapa­tur­ma­il­moi­tus kans­li­aan.

Onnettomuuden tai uhkaavan tilanteen sattuessa noudatetaan turvallisuuskansiossa annettuja ohjeita. Jokainen on velvollinen ilmoittamaan tapaturmasta, onnettomuudesta tai uhkaavasta tilanteesta viipymättä opettajalle, kansliaan tai rehtorille.

Vilppi ja plagiointi

Mikäli opiskelija syyllistyy kokeissa tai muussa suorituksessaan vilppiin tai jättää opettajalle arvioitavaksi plagiaatin, opintojaksoa ei arvioida. Opiskelijalla ei ole myöskään oikeutta osallistua uusintakokeeseen, vaan hänen on osallistuttava opintojaksolle uudelleen. Vilpiksi katsotaan myös tekoälyn käyttö suoritusten laatimisessa, ellei tehtävänannossa sitä nimenomaan edellytetä.

Koulun omaisuus

Opiskelijan tulee käyttää koulun omaisuutta siten, ettei sille aiheudu vahinkoa. Ai­heu­tu­nees­ta va­hin­gos­ta on vii­py­mät­tä il­moi­tet­ta­va reh­to­ril­le, jol­le­kin opet­ta­jal­le tai kiinteistönhoitajalle. Vahingon tapahtuessa tutkitaan opiskelijan korvausvastuu tapauskohtaisesti.

Koulumatkat ja kulkuneuvojen säilytys

Tur­val­li­sen lii­ken­teen vaa­ti­muk­set on otet­ta­va huo­mi­oon kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Kulkuneuvoja säilytetään niille osoitetuissa paikoissa.

Tupakkatuotteet, päihteet ja huumeet

Kouluyhteisön jäsen ei saa koulussa tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena.

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden käyttö sekä välittäminen on kielletty koulun sisätiloissa ja ulkoalueilla. Tupakkatuotteiksi luetaan myös sähkötupakat ja vapet.

Kännykät

Kännykät on pidettävä äänettöminä ja poissa näkyvistä ja poissa käsistä oppituntien aikana, jotta ne eivät häiritse opiskelijan omaa tai muiden opiskelua ja opetusta.

Kurinpito

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa määräajaksi. Käytettävät rangaistukset ja valitusmenettelyt määritellään lukiolaissa.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta.

Muut määräykset

Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia yleisiä lakeja, voimassa olevaa lukiolakia sekä muita lukiota koskevia säädöksiä. Epäselvät tapaukset ratkaisee lukion rehtori.