Opiskelijakunta

Kaa­ri­nan lu­ki­os­sa toi­mii opis­ke­li­ja­kun­ta, jo­hon kuu­lu­vat kaik­ki lu­ki­on opis­ke­li­jat. Ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat muo­dos­ta­vat opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen. Se suun­nit­te­lee opis­ke­li­joil­le oh­jel­maa ja osal­lis­tuu pää­tök­sen­te­koon te­ke­mäl­lä esi­tyk­siä, an­ta­mal­la lau­sun­to­ja opis­ke­luun liit­ty­vis­tä asi­ois­ta ja ole­mal­la mu­ka­na opet­ta­jain­ko­kouk­sis­sa.

Vii­me luku­vuon­na on jär­jes­tet­ty mm. Van­ho­jen tans­sit, penkkarit ja hy­vin­voin­ti­päi­vä. Li­säk­si on lah­joi­tet­tu sti­pen­dit kou­lun symppiksille. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus on aja­nut opis­ke­li­joi­den etu­ja esi­mer­kik­si uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä ja hank­ki­nut opis­ke­li­joil­le huo­mat­ta­via alen­nuk­sia oppi­kir­jois­ta.