Poissaolot

Opiskelijan tulee osallistua lukiolain mukaisesti opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Jos poissaolo kestää 1-3 päivää, luvan antaa apulaisrehtori ja yli kolmen päivän poissaoloihin rehtori. Lupa anotaan sähköisesti Wilman kautta huoltajan toimesta ja lisäksi poissaolosta ilmoitetaan ryhmänohjaajalle Wilma-viestillä. Poissaoloon täytyy aina olla koulun kannalta hyväksyttävä syy.

Perheen lomamatkat tulee ajoittaa koulun loma-aikoihin. Mikäli näin ei jostakin syystä voida tehdä, huoltaja voi anoa poissaololupaa wilmasta löytyvällä lomakkeella. Mikäli opiskelijalla on ennestään runsaasti poissaoloja tai opintosuorituksissa on merkittäviä puutteita tai opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti, ei lomaa voida myöntää.

Opiskelijan on selvitettävä ja opiskeltava itsenäisesti ne asiat, joita kurssilla on käsitelty hänen poissaolonsa aikana. Lomamatka kouluaikana ei oikeuta opetuksen tukitoimiin. Koeviikkojen ajaksi lomaa ei pääsääntöisesti myönnetä.

Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee poissaolo selvittää viipymättä Wilman kautta tai esim. lääkärintodistuksella. Poissaoloselvityksen tekee huoltaja; opiskelija ei voi itse selvittää
poissaoloaan. Mikäli opiskelija on sairaana yli kolme (3) koulupäivää, tulee opiskelijan huoltajan tai opiskelijan itsensä ilmoittaa siitä ryhmänohjaajalle viimeistään kolmantena poissaolopäivänä. Poissaolot merkitään Wilmaan viimeistään poissaoloa seuraavana päivänä, jolloin huoltajalla on
mahdollisuus seurata koulunkäyntiä reaaliajassa.

Selvittämättä jääneet poissaolot estävät kokeeseen osallistumisen ja aiheuttavat kurssin arvioimatta jättämisen. Jaksotodistukseen merkitään K (keskeytetty), jolloin kurssi on suoritettava uudelleen.

Koeviikon poissaolosta on tuotava aina joko terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus sairaudesta. Muista kuin terveydellisistä syistä johtuvaa poissaolon hyväksyntää on haettava rehtorilta kirjallisesti. Poissaolosta tulee ilmoittaa kouluun ennen koetta, josta opiskelija joutuu olemaan poissa. Kurssikokeesta poissaolo ilman ko. todistusta katsotaan suorituskerraksi. Mikäli opiskelija saa tämän johdosta kurssiarvioinnissa merkinnän P, voi hän osallistua vasta elokuun uusintakuulusteluun.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen ja myöhästyminen oppitunneilta
Lukiolain mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Mikäli opiskelija on poissa koulusta ilman asiallista syytä, voi koulun rehtori antaa siitä hänelle huomautuksen. Mikäli aiheettomat poissaolot jatkuvat, ja on ilmeistä, ettei opiskelija aio jatkaa koulunkäyntiä, katsotaan opiskelija eronneeksi koulusta. Myöhästyvä opiskelija pääsee oppitunnille, mikäli tämä opettajan harkinnan mukaan ei häiritse opetusta.