Poissaolot

Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua lu­ki­o­lain mu­kai­ses­ti ope­tuk­seen, el­lei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta (Lu­ki­o­laki 25§). Jos pois­sa­olo kes­tää 1-3 päi­vää, lu­van an­taa ryh­män­oh­jaa­ja ja yli kol­men päi­vän pois­sa­o­loi­hin reh­to­ri. Pois­sa­olo on anot­ta­va Wilman kautta kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”. Pois­sa­o­loon täy­tyy aina olla kou­lun kan­nal­ta hy­väk­syt­tä­vä syy.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja on ol­lut pois­sa kou­lus­ta il­man etu­kä­teen myön­net­tyä pois­sa­olo­lu­paa, tu­lee  pois­sa­olo­sel­vi­tys teh­dä vä­lit­tö­mäs­ti pois­sa­olon pää­tyt­tyä. Sel­vit­tä­mät­tä jää­neet pois­sa­olot ai­heut­ta­vat kurs­sin ar­vos­te­le­mat­ta jät­tä­mi­sen (jak­so­to­dis­tuk­seen Ke), jol­loin kurs­si on suo­ri­tet­ta­va uu­des­taan. Mi­kä­li pois­sa­o­lo­jen syy ei ole hy­väk­syt­tä­vä, tämä vai­kut­taa alen­ta­vas­ti kurs­sin arvo­sa­naan ja voi ai­heut­taa kurs­sin ar­vos­te­le­mat­ta jät­tä­mi­sen.

Pois­sa­olot mer­ki­tään Wil­maan vii­meis­tään pois­sa­oloa seu­raa­va­na päi­vä­nä, jol­loin huol­ta­jal­la on mah­dol­li­suus seu­ra­ta kou­lun­käyn­tiä re­aa­li­a­jas­sa.

Pois­sa­olo­sel­vi­tyk­sen te­kee jom­pi­kum­pi van­hem­mis­ta tai huol­ta­ja Wil­maan. Mi­kä­li täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja ei asu van­hem­pien­sa kans­sa, pois­sa­olo­sel­vi­tyk­sen te­kee van­hem­pi, ter­vey­den­hoi­ta­ja tai lää­kä­ri.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja on sai­raa­na yli kol­me (3) kou­lu­päi­vää, tu­lee opis­ke­li­jan huol­ta­jan tai opis­ke­li­jan it­sen­sä il­moit­taa kou­lul­le vii­meis­tään kol­man­te­na pois­sa­olo­päi­vä­nä.

Koe­vii­kon pois­sa­o­los­ta on tuo­ta­va aina joko ter­vey­den­hoi­ta­jan tai lää­kä­rin an­ta­ma to­dis­tus sai­rau­des­ta. Pois­sa­o­los­ta tu­lee il­moit­taa kou­luun en­nen ko­et­ta, jos­ta opis­ke­li­ja jou­tuu ole­maan pois­sa. Kurs­si­ko­kees­ta pois­sa­olo il­man ko. to­dis­tus­ta kat­so­taan suo­ri­tus­ker­rak­si. Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa tä­män joh­dos­ta kurs­si­arvo­sa­nan hy­lät­ty (H), voi hän osal­lis­tua vas­ta elo­kuun uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun.