Opiskeluhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettuna opiskelijana pidetään opiskelijaa, joka opiskelee opintotukilain mukaiseen opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Alla olevat opiskelijahuollon palvelut ovat tarkoitettu Kaarinan lukion opiskelijoille. Kaarinan lukion aikuislinjan opiskelijat eivät ole näihin palveluihin oikeutettuja.

Kaarinan lukion terveydenhoitajana toimii Heini Rehtonen puh. 050 535 6137 (heini.rehtonen(at)varha.fi).

Terveydenhoitaja on tavattavissa ma/ke/pe.

Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on koulupäivinä ma/ke/pe kello 12.00–13.00. Puhelinaika on koulupäivinä kello 11.00–11.30.  

Arviointiviikon sairaus
Arviointiviikolla sairastuessa otetaan puhelimitse yhteys kouluterveydenhoitajaan sairauspäivän soittoaikana 11.00— 11.30. Todistus haetaan arviointiviikon jälkeen terveydenhoitajan ilmoittamana ajankohtana tai opiskelija lataa todistuksen Omakannasta.

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse. Sähköpostia voi käyttää ajanvaraukseen, ei terveystietojen välittämiseen.

 • Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan pää­työ kou­luil­la on ter­veys­tar­kas­tus­ten te­ke­mi­nen ja en­nal­ta­eh­käi­se­vä ter­vey­den­hoi­to.
 • Ter­vey­den­hoi­ta­jan te­ke­mään terveystarkastukseen tul­laan kut­su­maan kaik­ki en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat.
 • Toi­sen vuo­si­kurs­sin ty­töt tul­laan kut­su­maan lää­kä­rin te­ke­mään ter­veys­tar­kas­tuk­seen. Po­jil­la lää­kä­rin te­ke­män ter­veys­tar­kas­tuk­sen kor­vaa kut­sun­ta­tar­kas­tus, joka teh­dään ter­veys­kes­kuk­ses­sa.
 • Koe­vii­kol­la opis­ke­li­ja tar­vit­see ter­vey­denhoi­ta­jan/sai­raan­hoi­ta­jan/lää­kä­rin to­dis­tuk­sen sai­rau­des­taan. Il­man asi­an­mu­kais­ta pois­sa­olo­to­dis­tus­ta, opis­ke­li­ja me­net­tää oi­keu­den uu­sin­ta­ko­kee­seen.
 • Pois­sa­olo­to­dis­tuk­sen saa­dak­seen opis­ke­li­jan tu­lee olla yh­tey­des­sä kou­lun ter­vey­den­hoi­ta­jaan heti koe­päi­vän aa­mu­na. Yhteydenottoa ei tarvita, jos opiskelija on saanut sairauspoissaolotodistuksen toisesta terveydenhuollon yksiköstä. El­lei ter­vey­den­hoi­ta­ja ole pai­kal­la, voi huoltaja ilmoittaa poissaolosta opettajalle.
 • Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa to­teut­ta­vat ter­vey­den­hoi­ta­ja ja lää­kä­ri. Ajan koululääkärille voi varata terveydenhoitajan kautta.
 • Yhteistyötä tehdään tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.
 • Työ perustuu luottamukseen

Kaarinan terveyskeskuksen ajanvaraus ja puhelinneuvonta puh. (02) 588 2600.

Kaarinan terveyskeskuksen hammashoitolan puh. (02) 588 2200.

SERI-tukikeskus auttaa seksuaaliväkivallan uhreja puh. 050 475 6108 (24/7) http://vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/to7/Seri-keskus/Sivut/default.aspx

Kaarinan lukion koulukuraattorina toimii Henna Helenius. Ajanvaraus sähköpostitse (henna.i.helenius(at)varha.fi) tai puhelimitse 050 314 5289.

 • Koulukuraattorin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden koulunkäynnin tukeminen ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen.
 • Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä, jos koulussa on vaikeaa (poissaoloja, jaksamattomuutta tms.), perheessä, kavereiden kanssa tai vapaa-ajalla on ongelmia tai jos haluat keskustella omista asioistasi.
 • Kuraattorin työmuotoja ovat yksilö- ja ryhmäkeskustelut, ryhmätyö sekä verkostopalaverit. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.
 • Työ perustuu luottamuksellisuuteen.

Kaarinan lukion koulupsykologina toimii Camilla Walden. Ajanvaraus sähköpostitse (camilla.walden(at)varha.fi) tai puhelimitse 050 575 5285.

 • Opiskelijat voivat käydä koulupsykologin luona tukikäynneillä mm. alakuloisuuden, jaksamattomuuden, ahdistuneisuuden, itsetunto-ongelmien tai jännittämisen vuoksi. Koulupsykologi tekee myös oppimiseen ja tunne-elämän alueella ilmeneviin vaikeuksiin liittyviä selvityksiä.
 • Työ perustuu luottamuksellisuuteen.

Terveyskeskuspsykologit (ajanvaraus arkisin puh. (02) 588 2000)

Kaarinan lukion erityisopettajana toimii Annika Koskinen, puh. 050 478 3343. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähköpostitse (annika.koskinen(at)kaarina.fi)

 • Erityisopettaja toimii oppilaiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyö erityisopettajan kanssa ei edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta.
 • Tuki perustuu opiskelijan tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia mm. lukitestauksilla, haastatteluilla sekä opettajien havaintoihin perustuen.
 • Erityisopetus on lukiossa kaikkien opiskelijoiden saatavilla oleva palvelu silloin, kun opiskelu ei suju toivotulla tavalla.