Opiskelijahuolto

Kaarinan lukion opiskeluterveydenhuolto

Kaarinan lukion terveydenhoitajana toimii Heini Rehtonen p. 050 535 6137

Terveydenhoitaja on tavattavissa pääsääntöisesti päivittäin ja mahdolliset poissaolot ilmoitetaan wilmassa. Vastaanottotilat sijaitsevat Valkeavuoren koulun D-rakennuksessa.

Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on koulupäivinä kello 12.00–13.00.

Puhelinaika on koulupäivinä kello 11.00–11.30.

 • Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan pää­työ kou­luil­la on ter­veys­tar­kas­tus­ten te­ke­mi­nen ja en­nal­ta­eh­käi­se­vä ter­vey­den­hoi­to.
 • Ter­vey­den­hoi­ta­jan te­ke­mään terveystarkastukseen tul­laan kut­su­maan kaik­ki en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat.
 • Toi­sen vuo­si­kurs­sin ty­töt tul­laan kut­su­maan lää­kä­rin te­ke­mään ter­veys­tar­kas­tuk­seen. Po­jil­la lää­kä­rin te­ke­män ter­veys­tar­kas­tuk­sen kor­vaa kut­sun­ta­tar­kas­tus, joka teh­dään omas­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa.
 • Koe­vii­kol­la opis­ke­li­ja tar­vit­see ter­vey­denhoi­ta­jan/sai­raan­hoi­ta­jan/lää­kä­rin to­dis­tuk­sen sai­rau­des­taan. Il­man asi­an­mu­kais­ta pois­sa­olo­to­dis­tus­ta, opis­ke­li­ja me­net­tää oi­keu­den uu­sin­ta­ko­kee­seen.
 • Pois­sa­olo­to­dis­tuk­sen saa­dak­seen opis­ke­li­jan tu­lee olla yh­tey­des­sä kou­lun ter­vey­den­hoi­ta­jaan heti koe­päi­vän aa­mu­na. El­lei ter­vey­den­hoi­ta­ja ole pai­kal­la, voi huoltaja ilmoittaa poissaolosta opettajalle.
 • Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa to­teut­ta­vat ter­vey­den­hoi­ta­ja ja lää­kä­ri. Ajan koululääkärille voi varata terveydenhoitajan kautta.
 • Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja ovat kiin­te­äs­sä yh­teis­työs­sä op­pi­las­huol­to­hen­ki­lös­tön kans­sa.
 • Työ perustuu luottamukseen

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta

Terveystarkastuslomake (täytä ennen tarkastukseen menoa)

Kaarinan terveyskeskuksen hammashoitolan puh. (02) 588 2200.

SERI-tukikeskus auttaa seksuaaliväkivallan uhreja

http://vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/to7/Seri-keskus/Sivut/default.aspx

Koulukuraattori ja psykologi

Kaarinan lukion koulukuraattorina toimii Laura Kiviranta. Ajanvaraus puh. 050 314 5289. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähköpostitse.

 • Koulukuraattorin työhuone sijaitsee lukiolla luokassa VE15, jossa koulukuraattori on paikalla maanantaisin.
 • Koulukuraattorin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden koulunkäynnin tukeminen ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen.
 • Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä jos koulussa on vaikeaa (poissaoloja, jaksamattomuutta tms.), perheessä, kavereiden kanssa tai vapaa-ajalla on ongelmia tai jos haluat keskustella omista asioistasi.
 • Kuraattorin työmuotoja ovat yksilö- ja ryhmäkeskustelut, ryhmätyö sekä verkostopalaverit. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.
 • Työ perustuu luottamuksellisuuteen.

Koulupsykologi

Kaarinan lukion koulupsykologina toimii Tiia Leal. Ajanvaraus puh. 050 520 3671. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähköpostitse.

 • Koulupsykologin työhuone sijaitsee lukiolla luokassa VE15, jossa koulupsykologi on paikalla pääsääntöisesti perjantaisin.
 • Opiskelijat voivat käydä koulupsykologin luona tukikäynneillä mm. alakuloisuuden, jaksamattomuuden, ahdistuneisuuden, itsetunto-ongelmien tai jännittämisen vuoksi. Koulupsykologi tekee myös oppimiseen ja tunne-elämän alueella ilmeneviin vaikeuksiin liittyviä selvityksiä.
 • Työ perustuu luottamuksellisuuteen.

Terveyskeskuspsykologit (ajanvaraus arkisin puh. (02) 588 2000)

Kaarinan kaupungin oppilashuollon sivut

https://www.kaarina.fi/opetus_ja_koulutus/oppilashuolto/fi_FI/oppilashuolto/

Erityisopetus

Kaarinan lukion erityisopettajana toimii Annika Pyykkö, puh. 050 478 3343. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähköpostitse.

 • Erityisopettajan työhuone sijaitsee lukiolla luokassa ES11, jossa erityisopettaja on paikalla pääsääntöisesti keskiviikosta perjantaihin.
 • Erityisopettaja toimii oppilaiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyö erityisopettajan kanssa ei edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta.
 • Tuki perustuu opiskelijan tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia mm. lukitestauksilla, haastatteluilla sekä opettajien havaintoihin perustuen.
 • Erityisopetus on lukiossa kaikkien opiskelijoiden saatavilla oleva palvelu silloin, kun opiskelu ei suju toivotulla tavalla.