Opiskelijahuolto

Kaarinan lukion opiskeluterveydenhuolto

Kaarinan lukion terveydenhoitajana toimii Heini Rehtonen p. 050 535 6137

Terveydenhoitaja on tavattavissa pääsääntöisesti päivittäin ja mahdolliset poissaolot ilmoitetaan wilmassa. Vastaanottotilat sijaitsevat Valkeavuoren koulun D-rakennuksessa.

Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on koulupäivinä kello 12.00–13.00.

Puhelinaika on koulupäivinä kello 11.00–11.30.

 • Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan pää­työ kou­luil­la on ter­veys­tar­kas­tus­ten te­ke­mi­nen ja en­nal­ta­eh­käi­se­vä ter­vey­den­hoi­to.
 • Ter­vey­den­hoi­ta­jan te­ke­mään terveystarkastukseen tul­laan kut­su­maan kaik­ki en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat.
 • Toi­sen vuo­si­kurs­sin ty­töt tul­laan kut­su­maan lää­kä­rin te­ke­mään ter­veys­tar­kas­tuk­seen. Po­jil­la lää­kä­rin te­ke­män ter­veys­tar­kas­tuk­sen kor­vaa kut­sun­ta­tar­kas­tus, joka teh­dään omas­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa.
 • Koe­vii­kol­la opis­ke­li­ja tar­vit­see ter­vey­denhoi­ta­jan/sai­raan­hoi­ta­jan/lää­kä­rin to­dis­tuk­sen sai­rau­des­taan. Il­man asi­an­mu­kais­ta pois­sa­olo­to­dis­tus­ta, opis­ke­li­ja me­net­tää oi­keu­den uu­sin­ta­ko­kee­seen.
 • Pois­sa­olo­to­dis­tuk­sen saa­dak­seen opis­ke­li­jan tu­lee olla yh­tey­des­sä kou­lun ter­vey­den­hoi­ta­jaan heti koe­päi­vän aa­mu­na. El­lei ter­vey­den­hoi­ta­ja ole pai­kal­la, voi huoltaja ilmoittaa poissaolosta opettajalle.
 • Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa to­teut­ta­vat ter­vey­den­hoi­ta­ja ja lää­kä­ri. Ajan koululääkärille voi varata terveydenhoitajan kautta.
 • Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja ovat kiin­te­äs­sä yh­teis­työs­sä op­pi­las­huol­to­hen­ki­lös­tön kans­sa.
 • Työ perustuu luottamukseen

 

Lisätietoa opiskeluterveydenhuollosta

Terveystarkastuslomake (täytä ennen tarkastukseen menoa)

Koulukuraattori ja psykologi

Kaarinan lukion ja Valkeavuoren koulun koulukuraattorina toimii Laura Kiviranta. Ajanvaraus puh. 050 314 5289. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähköpostitse.

 • Koulukuraattorin työhuone sijaitsee lukiolla luokassa 15, jossa koulukuraattori on paikalla maanantaisin.
 • Koulukuraattorin tehtäviin kuuluu opiskelijoiden koulunkäynnin tukeminen ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen.
 • Koulukuraattoriin voit ottaa yhteyttä jos koulussa on vaikeaa (poissaoloja, jaksamattomuutta tms.), perheessä, kavereiden kanssa tai vapaa-ajalla on ongelmia tai jos haluat keskustella omista asioistasi.
 • Kuraattorin työmuotoja ovat yksilö- ja ryhmäkeskustelut, ryhmätyö sekä verkostopalaverit. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.
 • Työ perustuu luottamuksellisuuteen.

 

Kaarinan lukion koulupsykologina toimii Karoliina Piispanen, puh. 050 314 6183. Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sähköpostitse.

 • Koulupsykologin työhuone sijaitsee lukiolla luokassa 15, jossa koulupsykologi on paikalla pääsääntöisesti tiistaisin ja perjantaisin. Tiistaisin koulupsykologilla on vastaanottoaika ilman ajanvarausta klo 9:30-10:00.
 • Opiskelijat voivat käydä koulupsykologin luona tukikäynneillä mm. alakuloisuuden, jaksamattomuuden, ahdistuneisuuden, itsetunto-ongelmien tai jännittämisen vuoksi. Koulupsykologi tekee myös oppimiseen ja tunne-elämän alueella ilmeneviin vaikeuksiin liittyviä selvityksiä.
 • Työ perustuu luottamuksellisuuteen.

 

Terveyskeskuspsykologit (ajanvaraus arkisin puh. (02) 588 2000)